Job recruitment

Position :

วิศวกรไฟฟ้า

Responsibility
 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
 • ดูแลระบบเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ทำหน้าที่ตารมที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปวช ปวส ในสายที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับพิจารณาเด็กจบใหม่
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • สวัสดิการอื่น ๆ
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

พนักงานขับรถ Fork Lift (ประจำโรงงาน นวนคร)

Responsibility
 • โหลดสินค้าเก็บตาม Location ให้ถูกต้อง
 • โหลดสินค้าตามเอกสาร OE,ใบเบิก,ใบผ่าเท ดำเนินการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง
 • ตรวจเช็คความพร้อมของ Fork Lift ทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • ชาย หรือ หญิง ที่มีความสามารถ ในการขับ โฟคลิฟ
 • ประสบการณ์ขับรถ Fork Lift ในคลังสินค้ามาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบรับรองการขับรถ Fork Lift จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

พนักงานเบิก-จ่ายบรรจุภัณฑ์ ประจำคลังสินค้า นวนคร

Responsibility
 • รับ - จ่ายบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงตามเอกสารรับเข้า - ใบเบิกของทางผลิต
 • ตัด Stock การเบิก- จ่ายบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องลงใน App / ตรวจนับ Stock ประจำวันและทุกสิ้นเดือน
 • จัดเก็บบรรจุภัณฑ์เข้าLocation ที่กำหนดไว้ใน App ให้ถูกต้อง และติดป้ายบ่งชี้ให้ถูกต้อง
 • ทำเอกสารใบส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่มีปัญหาเพื่อส่งคืนให้ Supplier
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel, Internet ได้
 • มีทักษะการจัดการที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 347

Responsibility
 • ควบคุม Stock วัตถุดิบให้ตรงกับของจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • รับ-เบิกจ่ายวัตถุดิบที่เข้าและออกในแต่ละวัน
 • ตรวจเช็คข้าววัตถุดิบที่มาแต่ละวัน วางแผนการลงสินค้า การลงสินค้าในแต่ละวัน
 • ตัด Stock การเบิก- จ่ายบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องลงใน App / ตรวจนับ Stock ประจำวันและทุกสิ้นเดือน
 • จัดเก็บบรรจุภัณฑ์เข้าLocation ที่กำหนดไว้ใน App ให้ถูกต้อง และติดป้ายบ่งชี้ให้ถูกต้อง
 • ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายข้าววัตถุดิบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
 • สามารถทำงานในแรงกดดันได้ดี
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์58)

Responsibility
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ควบคุมดูแลการปิดบัญชีให้ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา
 • ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
 • ปรับปรุงระบบงานบัญชี และงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร
 • จัดทำงบประมาณประจำปี และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำงบประมาณ
 • ควบคุม ดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 - 7 ปี หากมีประสบการณ์บัญชีในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี เช่น all in one , โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ เป็นต้น
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.

Certified quality assurance systems GMP, HACCP, ISO 9001 and BRC through the system in 2558.