Job recruitment

Position :

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Responsibility
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้อง และ ครบถ้วน
 • สรรหาผู้จัดจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สั่งซื้อร้องขอ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องการซื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและได้สินค้าตามที่กำหนด
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel, ได้
 • มีทักษะการจัดการและการคัดสรรที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่ธุรการ Online (ประจำสำนักงาน สาธุประดิษฐ์)

Responsibility
 • จัดทำคำสั่งซื้อที่ทำรายการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • ประสานงานกับทางฝ่ายจัดเตรียมสินค้าและหน่วยงานอื่นให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามที่กำหนด
 • ให้ข้อมูลสินค้าและตอบปัญหากับลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ บน Line@ / Lazada / Shopee / JD
 • จัดทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย หรือที่กี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel, Internet ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการจัดการและการคัดสรรที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่าง ๆ
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

พนักงานขับรถ Fork Lift (ประจำโรงงาน นวนคร)

Responsibility
 • โหลดสินค้าเก็บตาม Location ให้ถูกต้อง
 • โหลดสินค้าตามเอกสาร OE,ใบเบิก,ใบผ่าเท ดำเนินการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง
 • ตรวจเช็คความพร้อมของ Fork Lift ทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • ชาย หรือ หญิง ที่มีความสามารถ ในการขับ โฟคลิฟ
 • ประสบการณ์ขับรถ Fork Lift ในคลังสินค้ามาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบรับรองการขับรถ Fork Lift จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

ช่างเทคนิคคุมเครื่อง คอลโทรล (ประจำโรงงาน นวนคร)

Responsibility
 • บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างและสถาปัตยกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)และแก้ไข(CM)ตามแผนซ่อมบำรุง
 • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงซ่อมตามสัญญาซ่อมบำรุง
 • บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้บังคัญบัญชามอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • ปวช. - ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 24- 35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานซ่อมบำรุง และห้องคอลโทรล
 • ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ (ไฟฟ้า , Mechanical)
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Modren Trade

Responsibility
 • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า
 • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • กำหนดเป้าหมายการขายที่ท้าทายเพื่อให้ทีมตลาดทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยการแบ่งเป้าหมาย
 • สรุปยอดขายประจำเดือน
 • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด
 • งานประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัท
Qualifications of Applicants
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านขาย 1-3 ปี
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มียานพาหนะ เป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางหรือไปปฏิบัติการต่างจังหวัดได้
 • ใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์)

Responsibility
 • ควบคุม Stock วัตถุดิบให้ตรงกับของจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • รับ-เบิกจ่ายวัตถุดิบที่เข้าและออกในแต่ละวัน
 • ทำ Stock จัมโบ้ของแต่ละโรงสี และ Stock จัมโบ้ของบริษัทฯ
 • ตรวจเช็คข้าววัตถุดิบที่มาแต่ละวัน วางแผนการลงสินค้า การลงสินค้าในแต่ละวัน
 • ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายข้าววัตถุดิบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์
Qualifications of Applicants
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการจัดการที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.

Certified quality assurance systems GMP, HACCP, ISO 9001 and BRC through the system in 2558.