ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงาน :

พนักงานเบิก-จ่ายสินค้า (ประจำโรงงาน นวนคร)

ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและรับมอบสินค้า FG จากฝ่ายผลิต
 • บันทึกข้อมูลสินค้าที่รับมอบจากฝ่ายผลิต
 • ทำรายงานสรุปการรับมอบยอดจากฝ่ายผลิตเข้าคลังสินค้า
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6. สาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel, Internet ได้
 • มีทักษะการจัดการที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • สวัสดิการอื่น ๆ
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

หัวหน้างาน แผนกจัดส่ง

ความรับผิดชอบ
 • จัดแผนงานในการจัดส่งสินค้า
 • บริหารและจัดการ การทำงานของพนักงานขับรถ ให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องเวลาทำงาน
 • ดูแลควบคุมตารางเวลาการขนส่ง การสื่อสารแผน และการเดินทาง ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลควบคุมพนักงานขับรถส่งสินค้า ให้มีการจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลควบคุมในส่วนของการซ่อมบำรุงรถยนต์ตามรอบการดูแล
 • ให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานหรือขับขี่ตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35- 40 ปี
 • ต้องประสบการณ์ด้านขนส่งมาแล้ว อย่างน้อย 8 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel, Power point, Internet ได้
 • มีทักษะการจัดการที่ดี , มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • สวัสดิการอื่น ๆ
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planner)

ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการขาย
 • วางแผนการผลิต / ทบทวนและปรับปรุงแผนการผลิตให้ทันตามความต้องการของลูกค้า
 • ควบคุมแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ควบคุม ดูแลแผนการผลิตให้สอดคล้องกับเรื่องต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม
 • การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า ฯลฯ
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการ สต็อกวัตถดิบหลักและรองทุกส่วน รวมทั้งสินค้าสำเร็จรูป ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชอบการวางแผนงาน และอยากศึกษาสิ่งใหม่ๆ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้ MS office ได้ดี ทำ presentation ได้
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • สวัสดิการอื่น ๆ
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

Manager Account (ประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์58)

ความรับผิดชอบ
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ควบคุมดูแลการปิดบัญชีให้ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา
 • ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
 • ปรับปรุงระบบงานบัญชี และงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร
 • จัดทำงบประมาณประจำปี และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำงบประมาณ
 • ควบคุม ดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 7 -10 ปี หากมีประสบการณ์บัญชีในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี เช่น Accpac , Express ,โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ เป็นต้น
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • สวัสดิการอื่น ๆ
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Traditional Trade - กทม.

ความรับผิดชอบ
 • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า
 • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • สรุปยอดขายประจำเดือน
 • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด
 • งานประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านขาย 1-3 ปี
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มียานพาหนะ เป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางได้
 • ใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • สวัสดิการอื่น ๆ
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่

ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 และผ่านการตรวจระบบ BRC ในปี 2558

สำนักงานใหญ่

640 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ติดตามรับข่าวสาร