ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงาน :

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์58)

ความรับผิดชอบ
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ควบคุมดูแลการปิดบัญชีให้ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา
 • ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
 • ปรับปรุงระบบงานบัญชี และงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร
 • จัดทำงบประมาณประจำปี และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำงบประมาณ
 • ควบคุม ดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 - 7 ปี หากมีประสบการณ์บัญชีในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี เช่น all in one , โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ เป็นต้น
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ความรับผิดชอบ
 • กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ
 • บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยทีสุด
 • บริหารเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกผลิตให้มีความพร้อมในการใช้งานและถูกต้องเที่ยงตรง อีกทั้งต้องปลอดภัยในการใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยไว้เป็นสำคัญ
 • จัดทำมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายบริษัท
 • บริหารความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน และ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ดี
 • จัดทำรายงาน วิเคราะห์ปัญหา เพื่อป้องกันและชี้แจงลูกค้าและฝ่ายบริหาร
 • ดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมด รวมถึงบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ตามสายงาน 5 ปี ในธุรกิจโรงงานอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ วางแผน สร้างทีม นำทีมได้ และแก้ไขปัญหาและมีศักยภาพที่จะพัฒนาสู่ระดับจัดการได้
 • มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทุ่มเท และกล้าตัดสินใจ
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO9001 , GMP , HACCP
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

กราฟิกดีไซน์ ประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ 58)

ความรับผิดชอบ
 • ออกแบบสื่อโฆษณา ป้ายราคา Content และ Artwork บน Platform ต่างๆ
 • ออกแบบ Artwork Online Social Media : Line OA, Shopee, Lazada หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบแบบ ร่วมกับทีมงาน จัดทำแบบผลิตและภาพประกอบ
 • นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ดูแลการผลิตให้เป็นไปตาม Concept Design
 • พัฒนาสินค้าและการออกแบบกับทีมให้ตรงความต้องการขององค์กร
 • ดูภาพรวม Layout การจัดงาน บูธ Event ต่างๆ ให้ตรงตาม CI ของแบรนด์
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (7.30 - 17.40 น.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เช่น lllustrator,Photoshop,lightroom
 • ต้องสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ งานเขียนแบบ AutoCAD Computer 2D,3D **Computer 3D ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
 • Positive Thinking สามารถปรับตัวได้, มีน้ำใจ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่

ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 และผ่านการตรวจระบบ BRC ในปี 2558

สำนักงานใหญ่

640 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ติดตามรับข่าวสาร